Tuesday, October 30, 2007

Wide spread arrest in all corners of Oromia continues unabated.

Source: AFRO-O

The Advocacy for the Fundamental Rights of Oromos & Others (AFRO-O) would like to inform Amnesty International and Human Rights Watch about the ongoing mass arrests and torture of hundreds of Oromos in Ethiopia at the present time. Last week, when pressed by Oromo opposition parliament members the Ethiopian prime minister admitted that his government is arresting some Oromos because they were Oromo Liberation Front members and supporters. He went even further by accusing senior opposition MPs, including the honorable Bulcha Demeksa and the honorable Dr.Marara Gudina, of being OLF leaders themselves. He further threatened them by saying that “once the government had enough evidence the culprits would be arrested and put on trial.” This in itself is a clear breach of principle of any democratic governance, for the leader of the ruling party to threaten members of parliament with arrest.

The Advocacy for the Fundamental Rights of Oromos & Others has just received a list of a list of 148 Oromo men, women, students and farmers and their places of residences and locations of their detentions. We notice the fact that many individuals are brought to the famous Makelawi detention center in the capital, Addis Ababa, known to Oromos as Finfine. We strongly suspect that the reason for transporting these individuals to the Makelawi is to torture them. The Makelawi in Ethiopia is synonymous with torture to the people of Ethiopia. All the listed Oromo individuals are suspected of involvement with the Oromo Liberation Front (OLF). We believe that the list is a “tip of the Iceberg,” since the arrests are in the thousands according to news reaching us and are ongoing.

We appeal to Amnesty International and Human Rights Watch to follow up and investigate this new arrests and their plight to all peace loving people around the globe. We suspect that the real reason for these new arrests is to intimidate the electorate into supporting the ruling party of Prime Minister Zenawi.

Thank you for all your work in supporting those whose rights are denied

Sincerely,

Advocacy for the Fundamental Rights of

Oromos & Others (AFRO-O)

P.O. Box 422

Burtonsville, MD 20866

Click here to read from the Original source AFRO-O Partial Lists of Oromos Recently Detained by the Ethiopian Regime

Tuesday, October 23, 2007

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa

G. Roobaa tiin

Akka waan dhugaan humnaan baduu, humna waan abdataniif sadii ta’anii ilma tokkicha dhugaa qabu rakkisan. Jarren tokkicha abbaa dhugaa rakkisan kun Mulugeetaa Sirnaa, Salphaa Turee fi Waangaraa Hordofaa jedhamu. Tokkichii abbaa dhugaa sun Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa jedhama.

"Seenaa Qoraa ati qabeenya kana dafqitee, dhamaatee miti kan horte. Kan horoo kun kan hundaati" jedhee Mulugeetaan Seenaa Qora Abbaa Gadaatti dhaadate. Seenaans, "lakki issin beeaa jedhamtu mitii; akkamiin seenaa wallaltani na qortu? An nama kan ofiin bulu. Kan ormaa hawwee hin beeku" jedhee mormate.

Salphaa Turee, nama qaamaan guddaa, barruun harka isaa qofaan afarsaa fakkaatu; jedhu warri isa beekan. Harka isaa afarsaa sanaan Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa kabalee gurra duchee jaanjessee; "maaf goofta jala duubta?" jedhe eekkame.

Waangaraa Hordofaas itti dabaluun, “ati qobaa eessaa fiddee? Qabeenyii kan nu hundaati! Dhugaa baasii Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa!” Jedhee eekkame.

Seenaaf dubbiin qaata galteef. Dubbiin rakko eenyummaa akka taatee fi qabsoo malee dhugaan jiruuf fi jireenyaa isa akka hingargaarre hubatee jira. Erga dhugaa jalliisaa ree Seenaa Qoraa Abba Gadaa! “Kan koof na jibbitanii; furmaanni yaaddan maali mee hima!” jedhee ammas mormate.

Mulugeetaa Sirna “waan qabdu hundi isaa keenya!” jedheen.

Salphaa Turee “waan Mulugeetaa Sirna jedhe fudhu!” jedhe.

Waangaraa Hordofaa “waan dhugaaf Salphaa Turee hubaatee?” jedhe.

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaas “an waan hunda jedhame kana, dhugaa hubattan malee hin fudhu!” jedhe deebii kenne.

Muluggeetaa Sirnaa heddu aaree; Salphaa Tureen “salphiisin!” jedhe.

Salphaa Tureen otoo gooftaan isaa ilmi Sirnaa dubbatee hin fixin, Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa kaballan haleelee; “goofta jala hindubbatin siin hin jennee?” jedheen.

“Lakki afaan akkan ittin duubbadhuuf naa uumee. Dhugaan otoo ifa jiruu; dharaan gurra na hin duuchiin!” jedhe.

Waangaraa Hordofa tasuma qolate, “dhugaa jettee Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa? Waan salpha turee siin hin jenne. Isa Waangaraa maaf dubbatta? Dhugaa baasi!” jedhee; garaa dhiite dhiiga hooqqisiise.

Yeero garaa irra dhiitamu Shamqaqqoon teepha mudhii ittiin hidhate qamxal jettee jalaa citte. Yoona Surreen irra bu’ee qullaa hafe. Seenaa Qoraa Abba Gadaa dinnii fi qomoon dhugaa malee isa yaakkani qulla isa buusisuu isaaniitiin nahee, gaggabee kufe.

Seenaa Qoraa Abba Gadaa yeroo afuurri itti deebitee eddoo kufee ol jedhu, dhaamsa dubbate.

“Waan gaaraa hordoofun dhuguma salphaa turee. Garuu an seenaaf jechan dhiiga tufa. Waan gootan kana hin irranfatinaa!” Jedhe.

Waangaraa Hordofaan waan Salphaa Turee jedhe malee; waan Seenaan jedhe hin hubanne.

Salphaa Turee fi Waangaraa Hordofaa akkasitti otoo Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa iyyatuu; waan qabu isa saamanii; qullaa isa hambisanii Mulugeetaa Sirna waliin nyaatan.

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa haa saamamu malee; dhugaaf obsaa, mudhii isaa xibxaabbi doobbiin hidhatee, qabsoo jiruu fi jireenyaa itti fufe.

Mulugeetaa Sirna, Salphaa Turee fi Waangaraa Hordofaa akkuma Seenaa hiyyomsan; ofiis hiyyoomaa deeman.

Gama kaaniin otuma jedhanii, dhugaa seenaaf kan qabsahan heddatan.

Obbo Mulugeetaa Sirna kana hubachuun “lakkii keessumma galmatu bareecha. Jettu isinuu” jedhee “nagaatti” jedhee, galuuf ka’e. Garuu waan barfatee ka’ef; otoo malka hin ce’in Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa isa toobbate.

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa hurufa boonbiitti Salphaa Turee wajjin kiiphe walitti dhufan.

“Yaa Salphaa Turee duruu salphatee; seenaaf hoo dutee wayya. Garuu, qomoof gumaa kadhachuun fuggisoo dha. Of ajjeessi!” jedhee gumaa qoboo afaan buusee; funyoo doobbii itti kennee bira darbe.

Galma hoo gahu; Waangaraa Hordofa “baga nagaan dhuftan! Obboo ol seenaa!” Jedhe akkuma baretti.

Yaa Waangaraa Hordofaa “Waan garaa garaan haa baatu! Dhugaa seenaaf dhiiga tufan. Xibxaabbi doobbiin hidhatan malee; akka hin jiraane beekuuf irreessa baatani galma dhaquun gahaa miti. Hora deemii; seenaa horoof jilbeeffadhu” Jedhe kutee bira darbe.

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa qabsoon Mirga bokkuu dhuunfatee, faachaa qabatee, geeraarutti gadi taa’e.

Limmii fi Qomoo waamee, seenaa ibsuu Itti fufe. Akaakkayyuu Abbaa Gadaatiin dhaadate.

Qomoo fi Lammiin waan Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa jedhe geerare kana egaa mee hubadhaa.

Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa
Waan taanne bar-dheengaddaa,
Na kabale Salphaa turee,
Waangaraa hordoofan saree.
Dhiigan tufe hin goroorree.
Qullaa dhaapheen dhugaa soore.
Mulugeetaa Sirna tortore
Seenaaf obseen qaxxamure.

Yaa Qoraa nan qoramee
Seenaaf ilma Abbaa Gadaa,
Geerarsaan maal ibsatu
Kaan gammachuu kan gaddaa.

Gammachuun Seenaa boonsaa,
Kansaa hin du’u dhugaan isaa.
Gaddi qomoo waan salphinaa
Hin laalu Waan garaa isaa.
Yaa Qomoo baaqqee fi dachaa
Qabsoon of baasu bilisaa!
"Xiibxaabbin doobbii wayya,
hoo citee baduu baateef;
Iilmi doobbicha wayya,
hoo du'ee baduu baateef."

Barittii bara sanaa,
Mulugeetaan natti eekkame;
Na kabale Salphaa Turee,
Qomoo annisni doome.

Waangaraa Hordofan fafa,
Hamba gooftaa isaan coomee;
Seenaa dharaan na yakkan,
Mirga waaqayyoo naa uume.
Garbummaan na hidhanii,
Yeroo maaleen dulomee;
Seenaa dhugaan geeraru,
Abjuun gaafa dhugoome.
Yaa lammi baaqqee fi dachaa
Qabsoof mirga nu uume!

Halagaa gaafa golfaa
Tobbaadhe argitu fachaa
Kan nyaatee galuu fedhe
Hiddii-hoolatu qoricha.

Salphaa Turee yaa Qomoo
Yeroon hin darbu seetee
Na kabalte gorsa halagan
Seenaa dhugaaf of ajjeefte.

Waangaraa ilma Hordofaa
Qomoo bifan gaararraa
Kaleessa waan Salphinaa
Har’a seenaa dhugaaf joora.

Qoraa ilma Abbaa Gadaa
Seenaa hin duune yoomiyyuu
Kan qomoo jiruu miti
Hogga ekeraan iyyuu!

Qoraa ilma Abbaa Gadaa
Seenaa gasharee gootaa
Dhugaa malee nu hiitee
Sirna ilmi Mulugeetaa

Qoraa ilma Abbaa Gadaa
Seenaa odaa dagaagaa
Dhugaa dhaadatan raagu
Abdiin hegeree dhiiga.

Qoraa ilma Abbaa Gadaa
Seenaa siiqqeen daraartu
Mirga haadhaaf safuu uumaa
Gumaan harmee hin haftu!!!
Qoraa ilma abbaa Gadaa
Irreessaan dakkii muuda
Galata maarree jennee
Waan hegereef nuu hoodu!

Qoraa ilma abba Gadaa
Seenaa salgan Booranaa
Caffeen comman hin goguu
Qabsoof dirootu humna!!!

Qoraa ilma Abba Gadaa
Seenaa kan Baarentummaa
Bullee bultanii yaa qomoo
Gurmu hundeen tokkummaa.
Seenaa Qoraa yaa lammii
Hundee sirna gabrummaa
Kan ofiif nama jibba.
Akka sanyoo gursummaa
Kan ofiin nama ajjessa.
Akka hin kadhene gumaa
Kan ofiin seenaa dabsa
Akka hin daganee jamaa!

Qoraa ilma abbaa Gadaa
Seenaan hin du’u tasa
Tooba halga hin dhiisu
Fachaa hundeen bilisaa
Salphaa qomoo hin farsuu
Kan hordofu garaa isaa.

Qomoo dhugaa dhaadatu
Seenaaf dilbii nu kuusa.
Qondaallii qocaa nyaatu
Mirga uumaaf of dhiigsa.
Hafte hin haftu booreedha
Hawwiin qabnu bilisa!
Bilisa seera uumammaa
Qabsoo dhiigaan dhuunfama!

Qoraa ilma abba Gadaa
Seenaa ilma gashiree
Daba sirna Mulugeetaa
Dhugaa cabsee dhara soore
Kan Seenaaf safuu hin beekne
Addaggee Salphaa Turee
Waangaraa Hordofaaf safuu
Kan gooftan bulu saree.
Seenaa Qoraa Abbaa Gadaa
Qabsoo dhaan qaxxaamure.
Yaa qomoo oromoo guddaa
Tokkummaan salphaa turee
Yaa lammii hubadhuu hadaraa
Dhiigatu wal gurguree.

Diina hordofaan farra
Garaaf dutuun akka saree
Odaan Oromoo haa raagu
Kan gootni dhiigaan soore
Sirni Gadaa haa lalisu
Oromummaan nu sooree
Irreechaan wal eebbisu
Booqni birraa hoo dararee
Seenaa Qoraa Abba Gadaa
Hawwii qabun geerare.

G. Roobaa

Thursday, October 18, 2007

“Leave Asmara or no talks” said Melles to Shanee Qinijjit

Rumours of secret mediations between TPLF and Shanee-Qinijjit have been circulating for a while. Prof. Ephrem Isaac, the man who got Coalition for Unity and Democracy Party (CUDP, a.k.a Kinijit) leaders to admit guilt and beg for clemency from the TPLF regime has been in the center of these rumours via his interviews in which he claimed “there is a willingness on both sides for dialogue” and that he “has already established contact with both sides.”

According to Oromo Affairs new mediators group is put together to pursue the same end.

Reliable sources close to Shanee-Qinijjit inform Oromo Affairs that Shanee-Qinijjit has asked a group of mediators to contact Melles Zenawi to jump start mediation between the two parties.

According to this source, the group is composed of Obbo Birhanu Dinka, Obbo Alemayehu Ketema and the Rev. Itefa Gobena.

To read more in detail click here.

Wednesday, October 17, 2007

Ethiopia's 'own Darfur' as villagers flee government-backed violence

By Steve Bloomfield in Bosasso

Early one June morning, in Kamuda, a village of 200 families in the remote Ogaden region in eastern Ethiopia, 180 soldiers announced their arrival by firing guns in the air.

The village, they said, had been providing food and shelter for the Ogaden National Liberation Front (ONLF), a separatist rebel group . As the villagers froze in horror, the soldiers plucked out seven young women, all aged between 15 and 18, and left.

The following morning the youngest girl was found. Her body, bloodied and beaten, was hanging from a tree. The next day a second girl was found hanging from the same tree. A third suffered the same fate. The others were never seen again.

Shukri Abdullahi Mohammed, 48, a mother of seven children, lived in Kamuda. As she describes the fate of the seven girls – "the most beautiful girls in the village" – she tightens her headscarf around her neck to indicate the way they were killed. "I will not forget it," she says.

Days later, a 12-year-old boy from the same village was kidnapped by soldiers and gang-raped. Every night, soldiers would knock on doors looking for women to rape. "I did not want to wait until it happened to my family," said Mrs Mohammed. They left Kamuda and made their way across the porous border with Somalia, before travelling a further 300 miles by foot to the hot and humid port town of Bosasso.

About 100 Ethiopians are now arriving here every day. Their stories reveal the brutality of Ethiopia's hidden war, a brutal counter-insurgency that some aid officials believe has parallels with Darfur. Some estimates put the number of people displaced by the violence at 200,000 already.

According to accounts from refugees, Ethiopian troops are burning villages, raping women and killing civilians as part of a systematic campaign to drive them from their homes. They reported dozens of villages destroyed and accused the Ethiopian government of forcibly starving its own people by preventing food convoys reaching villages and destroying crops and livestock.

A former Ethiopian soldier who defected from the army said how he had been ordered to burn villages and kill all their inhabitants. He said the Ethiopian air force would bomb a village before a unit of ground troops followed, firing indiscriminately at civilians. "Men, women, children – we killed them all," he said.

"We were told we were fighting guerrillas – the ONLF," he said. "But we were killing farmers – they were not ONLF."

Those who managed to escape are living in a series of ramshackle refugee camps on the edge of Bosasso. Their shelters are made from pieces of cardboard and old rags, scraps of plastic sheeting and rusting corrugated iron.

Sat outside the shelters, on the grey expanse of dust and stone, voices overlap as refugees list the villages that have been destroyed. Kor u Celista, Gallaalshe, Fooldeex, Yoocaalle – places that were all once home to hundreds of families, now abandoned and empty, the huts burnt to the ground.

Abudllahi Shukri Mohammed, 30, a cattle herder from Dega Bur province tells how he was forced at gunpoint to work as a porter for a group of 300 soldiers. They took his 18 cows and made him and five other nomads carry heavy loads. After three long days marching through the Ogaden, Mr Mohammed tried to escape.

"They caught me and started beating me. They kicked me in the head and hit me with the back of their guns." With his right arm he motions the steady, repetitive smack of the guns against his body. His left arm lies limp on his lap. He has been unable to move it since the attack, his fingers fixed in an ugly formation.

"They beat me for two hours," he says, "then I fell unconscious. They thought I was dead so they left me."

Ethiopia claims it is defending itself against an insurgency launched by the ONLF in a region that has long been marginalised.

It claims villagers have been giving the fighters shelter and food. Analysts say Ethiopia has been attempting to reduce that support by emptying the countryside. Thousands have been moved to towns heavily controlled by the military. Anyone left in the villages is considered a possible ONLF supporter.

The Ethiopian military is not the only destructive force in the region. The ONLF launched its most daring assault in April. The group attacked a Chinese oil installation in Abole, killing nine Chinese and 65 Ethiopians.

It was that attack which sparked the fresh counter-insurgency – a fierce scorched-earth policy. In the Ogaden's main towns, Jijiga and Gode, the prisons are overflowing. "They are arresting anyone who they think might have a connection with the ONLF," says one human rights worker in Bosasso. "Some are being killed if the security forces don't believe they are telling the truth."

Human rights investigators are gathering evidence of widespread use of rape, with women reporting gang-rapes by up to a dozen soldiers. In some villages, men have been abducted at night, their bodies dumped in the village the next morning.

While in Darfur, aid agencies have been able to establish camps and provide humanitarian support, they have been blocked from setting up operations in the Ogaden. The International Committee of the Red Cross has been thrown out and Medicins Sans Frontieres has also been prevented from working. Journalists trying to enter have also been banned – those that have tried have been promptly arrested.

Source: news.independent.co.uk

Saturday, October 13, 2007

Peoples right, individual right, democracy and self-determination

Overview
Peoples right, individual right, democracy and self-determination from Oromo perspective OverviewPeoples rights, individual rights, democratic rule and self determination are phrases the Habashaa toy with but never comfortable with their implications. Currently these concepts are being remolded in Habashaa elite class workshops to reshape, redefine and sell them to Habashaa and world community markets. It must be stated at the outset that what the Oromo demands is not what they call “group right” but people’s independence. For them it is a new tactic being coined to pave the way towards their strategy for sparing the empire from crumbling.
The Oromo are elegant and charming as individuals. They are intelligent and efficient in their performances. They are subjected to racist slurs and abuse because of their national origin not their individual appearances. To stop indiscriminate killings among his people the emperor once ruled “do not kill human beings even if it were a Gaallaa (Oromo). He had doubts if any body would accept the Oromo as human beings. So he has to add the contemptible phrase “even the Gaallaa” to his proclamation. This being the basic outlook of the colonizer they now want the Oromo to accept their deceptive presentation of rights and democracy ignoring the basic issue of peoples rights to self determination.

Oromo had been voicing their grievances to the world and to all concerned from the time they were colonized. In 1974 there was a great commotion in Oromo society concerning land holding system. Spontaneous uprising from all corners scared the colonial system. A revolution was in the setting. It was then that a junta came in to save the empire passing itself for friend of the downtrodden. To check momentum of the revolution, the junta said, I have overthrown the monarchical system for you; it also started to recognize certain rights for nations and nationalities in the empire. But already enough damage has been done to the empire, to return to the past was a lost case even if they vow to the forty four tabernacles.

In the past much has been done by the colonizer to dehumanize and humiliate the Oromo. Millions were massacred, thousands sold into slavery and the remaining made to grind grain for colonial army and the bureaucracy, to cut fodder for pack animals, build fences and roads, and fetch water from down hills for their on top hill garrisons. Many were also used as pack animals to carry loads for their endless campaigns. Their leaders were all wiped out or taken to prisons on Habashaa Mountains never to return to their country. Their language culture and tradition were suppressed. It was total genocide, affecting life, culture and tradition. That was why Oromo movements remained stunted and limited only to occasional scattered spontaneous uprisings for a century. The present Habashaa contempt and arrogance emanates from that history of aggression.

The Oromo are fast learners. With fast developing world Habashaa colonial administration could not sustain its system with mediocre members of its nobility alone. It was why they started to open their schools for few individuals from the colonies. That set ajar a window for the Oromo to look out through. After few years of education some were recruited into the system. Out of them many rose to high ranks in the civil administration and the army. Most of them evolved into Habashaa while very few remained attached to their people. Because of them the colonial system started to get porous.

Each passing day information started to involuntarily trickle to the down trodden through the fingers of the colonial masters. That led to Oromo awakening and the formation of social and political movements. The vanguard organization, Oromo Liberation Front (OLF) was born out of those movements and declared its political program of 1974. In it, it vowed to take the people's kaayyoo, the inspiration that guides the nation to a victorious goal, to the finish line. Oromo shade their blood in thousands for that purpose. That is why the struggle cannot be stopped till victory.
Since then several papers were presented, conferences conducted, interviews made, positions declared, diplomatic campaigns and battles waged. Yet the colonizer and those who lived as parasites on the Oromo had failed to understand the essence of what they were being told. Oromiyaa is not Ethiopia but a colony of Ethiopia. From Raayyaa to Mooyyaale and From Begii to Jaarsoo it is one country mutilated by the colonizer. There are few pockets of indigenous peoples with their own territory, within Oromiyaa. Like any country in the world there are people who came from outside Oromiyaa to work and live, in addition to remnants of the old colonial army and the active occupying force of the present day.

Neighbors of Oromo have smaller population count when compared to Oromiyaa. Many feel deep in their hearts that Oromo cause amounts to their own. On the other hand there are few elites from those neighbors as there are from Oromiyaa who collaborate with the colonizer and try to stand on the way of Oromo and their own peoples’ independence. Among those that collaborate with the oppressors Oromiyaans are the majority. Among the oppressed we have said Oromiyaans are also the majority. Free Oromiyaa will deny the common oppressor majority of such collaborators. Therefore relief and liberty will be for all. To liberate Oromiyaa means to liberate majority people and land of the region. That is why we say Oromo independence would be a guarantee for freedom and stability for the whole region.
The cruelty of Habashaa rulers has been escalating with every passing regime. Unless the victimized stand together, the repression and massacre will continue with more zeal and subtlety by the new greedy generation of the colonizer. People of the south including Oromiyaa had lived the life of second class citizens. Few are benefiting for selling their national interest to the rulers. These sellouts are still conspiring with the colonizer on how to maintain the status quo, for they have established themselves as beneficiaries. Oromiyaa is a multi-religious society.
Oromo as a nation have a centrist temperament. But the Habashaa and their galtuu want to scare the West by placing it on the side of Islamic World in the ongoing “war of cultures”. However that will not stop the Oromo from their legitimate struggle. Waaqeffataa, Moslem and Christians will move hand in hand to freedom. Oromo is leading a life of terror. To fight against it is to satisfy no other interest but their own. Therefore Oromo is a natural ally for all antiterror warriors, not to cover own folly but for survival of the nation.

They also try to scare the masses with negative attributes about free Oromiyaa. Oromiyaa and the southern states had depended on each other, way before they fell under colonialism. Free Oromiyaa will only bring freedom to the south. Like they have fallen together they have to strive to rise together; nothing should jeopardize these long standing cordial relations. They have more chance to a political union with each other through struggle than with their tormenting colonizer. Another scare crow is big power support for the oppressor. But the struggle is between local oppressor and the oppressed and there is no logic for big powers to stand against people and human rights and individual liberties beyond their boarders. The purpose of the struggle is to free Oromiyaa and live in peace under the rule of law and democratic values. As long as one feels the pain and has the determination to be free, there is no excuse not to standup against the reign of terror however colossal and however protracted it may be.

The Oromo love humanity. They are known by their neighbors as kind hearted always willing to help, even to raise children of those in difficulty irrespective of their race or creed. Therefore the safety of those already living in Oromiyaa with good standing cannot be doubted. Oromiyaa has great potential to provide job for its good neighbors. Unlike its colonizers that had never known other than dictatorship the Oromo had the most democratic and egalitarian system when it was a free people. Still that heritage is visible in present day Oromo tendencies. For all who live in Oromiyaa it would be better to struggle for free and democratic Oromiyaa with the Oromo rather than lamenting for a dying colonial system. The colonizer must be humbled and shown the point of contention. Then only could all tackle in unison the problem facing them as good neighbors whose people are going to live side by side for eternity.

Oromo view
The Oromo believe that it is long overdue for Oromiyaa not to be decolonized and for the empire state not to be dismantled. All empires had phased out in that way and it cannot be different for Ethiopia. No conspiracy can stop the wheel of history that has started rolling. Any dialogue with the Oromo by aliens should be on how to affect this smoothly. Other discourses being conducted by Ethiopians is not something that independent minded Oromo could tolerate as a piece of news let alone taking part in them. Their discussions revolve around how they could continue exploiting resources of Oromiyaa and cheap Oromo labor not how to make peace with the Oromo. If Oromiyaa is taken out of their list they will remain with nothing to fight for.

To justify their position they manufacture lies about the nature of the Ethiopian empire and try to feed it to their naïve followers and the international community. They have enrolled some galtuu, equivalent to Imperial French “évolué” in their ranks to claim being multinational. This is part of their deception to their people and the world, as for the truth, they are all “nitsuhi” (original) and naturalized Habashaa.
The Habashaa masses had come for years being fed with lies by the ruling class. They have never questioned the truth of what they say but accepted them with religious fervor. For that reason they have internalized all the lies about their origin, their deeds, their mission, their religion, their history etc. Even now in the age of information technology they are trying to make them believe that the Ethiopian empire is eternal. The demand for independence by some from their “qinyi gizat” (colonies) is an evil machination of the TPLF to destroy the eternal formation. Because they themselves have started to believe in the lies they manufactured they are not able to see the other side of the spectrum that is on the verge of destroying them.

Following their archaic line of thinking Habashaa elites have already pushed aside the Oromo question and started to discuss about group rights versus individual rights. Group for all we know are like sets concerning religion, gender, age classes, gays, special interests, etc. These reactionaries want to consider nations as one of the groups within their system. They do not want to see that a nation like Oromo contains all those groups. They take themselves as all inclusive and so no need for an entity that claims what they claim. For any right to be realized they lay as prerequisite removing Tigree from power. Power struggle between Tigree and Amaara is like struggle between two parties within the same system. For international consumption both try to look inclusive while in reality they are the most exclusives groups in the Horn. Oromo as a people has never been their partner when that happened they think it will be their end.
For the Oromo change of colonial government does not answer their questions. Any government that sits on the throne of the empire state is the institution Oromo address their demands to. Oromo does not contest the seat of Habashaa power; it rather demands independence from it. For a keen observer the convalescing members of the fallen class are not of the generation of information age but the reincarnation of Minilik’s father Nafxanyaa. For the Oromo whether Amaara or Tigree come to power it makes no difference as far as the empire state is in tact.

The incumbent government is at least wiser than all their past rulers in realizing the major problems that are threatening the existence of the empire state. It recognizes the relation of the colonies with the empire state. It is on that understanding that it manufactured its laws and built all tools of oppression to plunder Oromiyaa fast instead of wasting time trying to justify the unjustifiable for independence of the colony is inevitable. Not only that, it also recognizes that the heirs of the fallen class will be mismatch if they are included in the exploit. So it preferred to run it alone until the time to pull back together to Habashaa land comes. But like its hero Yohannis IV it has started to go beyond territories under its control and make war with a neighbor, this time Somalia. That may deny it pulling back in one piece.
From its historical nature and the reality of its existence it is difficult for the present regime to behave otherwise. To deliver solution to a democratic question is outside its scope. Yet it has recognized this short fall and devised tactics to temporarily divert the regional and international negative disposition generated by its nature. Having done so, it did not stop imprisoning, kidnapping and torturing the Oromo in the most insidious way. Who cares for local terror as long as it is a member of international anti-terrorist league?

Members of the fallen class and their collaborators have nostalgia for their past. As a result they do not want to accept the right of the Oromo to national self determination. They never hide that they are allergic even to provisions like article 39 of constitution of the present regime that was provided with intention to lull the colonies. They see no virtue but disaster in it. Every thing done to pacify the people must be erased and the emperor’s model of governance reinstituted with iron hand. They are warning their people that without their dependencies life will not be as rosy as it used to be.

In the course of Oromo struggle the issues of peoples right, individual right, democracy and self determination, had been raised and resolved among Oromo revolutionaries. These were the major elements of Oromo debate in the process of the liberation movement. It was after getting clear understanding of their relation to Oromo struggle that the political program of the OLF was drawn. The rank and file members of the organization had common understanding on these issues before they came out to lay down their lives for kaayyoo of the nation. Similar debates were going on in Habashaa camps but they saw no other solution other than domination. Instead of trying to understand the issue from Oromo point of view diversionary views are being forwarded to mislead the general public on the concept of individual and peoples rights. That is what we refute here.

The Oromo see themselves as one of the nations that fall victim to a phenomenon known as the scramble for Africa. Before that it had a different Political system from the colonizer. It was a democratic system nourished by the egalitarian Gadaa principle. As a separate people from the Habashaa and as a colony their demand for liberation is legitimate. The world body had ruled that all colonies be freed. The Absinian territory and Oromiya are distinctly apart. Even the founder of the empire, Minilik II used to call himself “Emperor of Ethiopia and the Gaallaa countries”. It is these later ones that demand from them to be let free. Even if international law is found not to be adequate to cover the liberation of Oromiyaa it is up to Oromo revolutionaries to fill the gap.

Because of its skin color and its territorial proximity, the colonizer is yet trying to pass for being the same people with the others. Its supporters are also turning deaf ears to the demand for independence of Oromiyaa. They preferred it to continue as is as long as there was no profound challenge to it. The Oromo is a peace loving egalitarian society. Its reluctance to use organized violence for over a century had been taken as consent to its position of servitude. But the Oromo has never willingly submitted to Habashaa rule.

The colonizers are from a minority group that takes, losing power, as an end to its very existence. Never in their history had they treated their own people as equals let alone those of their colonies that they consider as their property. Yet their people had benefited from the colonial system while the others totally lost. Comparing the material life of Habashaa peasants with those of the colonies to say they are of the same status is forgetting the psychological dominance their chauvinist propaganda earned for the first. The poverty in the motherland cannot be justified for the continuation of colonial rule over Oromiya. Oromiyaa had paid more than it produced. It was up to the first warlords to develop their country instead of piling their exploit in foreign land and foreign luxury. They had more years to develop their kingdom than Tigree they despise and no use now to envy when they see how TPLF developed Tigray within two decades.

Many chances of easing the Oromo problem were overlooked in the past. The Oromo for the first time was coaxed in 1991 to join Habashaa forces to find solution for the perennial political problems that are destabilizing the region. The Transitional Charter could have helped as an instrument to decolonize the empire and restoring freedom to the colonial peoples. By it trust could have been built and many of the nations and nationalities given the opportunity to choose from independence and some sort of voluntary political union.

But Habashaa autocracy has shown during the exercise of transition administration in 1991/92 that they are not willing to give up power over the empire and let Oromiyaa decide its own fate. That has left an unforgettable lesson that no democratic outcome from relation with them could be expected at any time. It is only those who fail to learn from history that expects Habashaa to democratize.
As a nation they had never had faith in democracy. For Tigrawayi this is the only chance to stay in power. With democracy they remain minority. Even in independent Habashaa they remain the juniors unless they find other way out. That is why Oromiyaa has to suffer.

The only solution for the Oromo is to continue its struggle with all available means it could muster. To paint such struggle as irrelevant, the present regime has “recognized the right of nations to national self determination” in its constitution. But that is an empty word. People are being harassed and executed, allegedly for thinking to be free. Ethiopianist parties legally registered to compete for powers are not spared let alone those who try to break away. In such stifling atmosphere a peaceful struggle for independence is far fetched. Violence initiated by those in power had turned victims into rebels using the same means to counter them.

On the other hand the vocal Amaara which had reminiscence for past glory of the emperor’s days is taking the self-determination provision as a machination to undermine the sanctity of Ethiopia. They recognize no nation in the empire except Habashaa. The others are simply gosa (ethnic) groups. They call the present arrangement as gosa federalism and gosa regional formation. It is doubtful if they can define what they meant by “gosa” in the Ethiopian context. Gosa is an Oromo word for which the Habashaa have no equivalent.

These are persons that glorify Imperial symbols that were used the great massacre of the Oromo and the leaders that lead the genocide. Be it the symbols or the leaders remind the Oromo of the bad days they do not want to remember. Glorifying such symbols and leaders, amounts to a re-declaration of war and widening of the gap that divides them.

The Ethiopian constitution, for the Oromo is another colonial law.
They were not invited as a nation in its making. Even legitimate Oromo organizations like OLF were intentionally thrown out so that they will have no influence on it. Therefore Oromo demands are not based on it but on their own birth right and international law. It is also not a question of secession. It has never willingly become part of Habashaa state. They were conquered by force and obey colonial law not because it is fair but because the barrel of the gun is behind it. Therefore what Oromo demand is restoration of their independence. If existing human law is not enough to cover a wronged situation it cannot be said the situation has to remain as it is but natural law has to set in to correct it. That is when the oppressed peoples are justified to use any means at their disposal to free themselves.

The difference between the present regime and the fallen class is that it recognizes the existence of different peoples in the empire and that Ethiopia as it is today can count a history of only a century. On the other hand the other takes present day Ethiopia as an entity that had been there for three thousand years. But let alone present day Ethiopia there is no proof that the Habashaa state centered at Axum existed for a millennium. Their fiction has given face saving device for those who through them want to interfere in the Affairs of the region.

It is only free Oromiyaa that can deal with any party that want relation with it. Otherwise any dealing would be colonial and unfair for the people. It will be an insult and preposterous for any non Oromo to tell others what is good for the Oromo. It is only the Oromo that has the right to choose what is suiting for it.

Archaic colonialist viewAbove we have presented some of their views in the course of discussing Oromo view on the topic. For them Oromo are people that live in different provinces (Xaqilaayi Gizaat) demarcated by the Crown. There is no state called Oromiyaa. The population is scattered over several provinces and have no common territory. In between there are many minorities that need protection from them. All provinces are administrative regions of the Habashaa state. In the past they were not equally treated. There were human right abuses in the southern provinces and the Gaallaa provinces.

For them what is needed now is to halt those abuses. The right to develop their cultures and languages will be protected by law. But they have to adopt Amharic as the national language. As long as Tigree is in power, human right abuse and dividing the country on ethnic line will not stop. Therefore Tigreans government must first be removed and be replaced by “forces of unity” (Amaara). The protection of rights will then follow. The claim that the Oromo was abused is taken out of proportion.

They say like all Ethiopians Oromo are victims of dictatorial regime. There are people from Tigree, Amaara and other tribes in prison victimized by Mallas. Among the persons they mentioned are those arraigned for corruption and those who attempted to unlawfully topple the legal government. From their own words they were only the Oromo who were in prison because of their national origin and their position on Ethiopian state. But they want to gloss over it so that the fundamental differences are not observed. Every Ethiopian has the right to work and live where ever he/she likes, they say. Ethiopia, Oromiyaa included is for all Ethiopians. Secessionist like the OLF had to be destroyed before they destroy the empire.

They say our forefathers had left us this country with great sacrifice, spilling their blood and breaking their bones. Therefore we their children have the trust to maintain it and pass it to the next generation. There is nothing to regret about and apologize for past deeds. Who ever feel victimized by what was committed to acquire this land for us deserved it. It was a civilizing mission and has achieved its goal. What is expected is that all be thankful for our change of heart and extend human right protection to them as well. Their ethnic language and culture can be developed as long as it is not detrimental to the over all Habashaa Christian culture. For them to unite and challenge our authority must be considered blasphemous.

We are opening our door for them individually to live as equals with the right to elect and be elected based on one man one vote principle. Their individual and civil liberties shall be protected in the framework of Habashaa sovereignty. All symbols of Ethiopian unity and valor had to be given primacy by all. All utensils, clothing, furniture, embroideries etc. must curry the green yellow and red Habashaa colors to remind us our heritage at all times.

Thus we see those color every where as if they were discovered only yester day. For the smart ones it has turned to be a big business and for the naïve a reminiscence for lamentation. That is how they think. They had made themselves believe that they are the natural selection to rule over all peoples in the Horn. They want to continue living without apologizing for past genocide and want others to trust and continue to live with them with minor adjustments. All their leaders from Teedros to the present had made Oromo blood to flow like river. For them these are their icons. Their position is developed from contempt for peoples of the colonies, arrogance, greed and ignorance. Suffice to listen to their nauseating rhetoric on how astray they have gone from demands of the time. They seem comfortable to live in dream of the past in this era of globalization. The Russian and Yugoslav empires had crumbled in front of their eyes but they have no capacity to relate it to their own situation.

Conclusion

The general assembly of the United Nations is composed of representatives who in most cases want to maintain the status quo. The far sighted and democratically oriented get through bills with so many modifications that make them vague and short of their targets. Therefore whatever comes out of there cannot be expected to fully satisfy the needs of peace and liberty. Even then the articles cited at the top express the inner feelings of law makers with good intentions. Seen from that angle the solution to solve Oromo question can be found not in the meager international law but in Oromo determination.

The colonizers do not want to compromise their archaic desire to rule the world. Except for the deceptive attempt made by a group to include persons and parties in a transitional arrangement no group from Habashaa restoration movement has ever approached the Oromo with an offer. No one of them had shown remorse and apologized for the destruction of Oromo culture and institutions and the mass genocide that their forefathers had committed on the colonial people. For an African to eat with descendents of his relatives’ killer is a curse that cannot be absolved in a normal way. They know that but their contempt for the peoples did not make them to bother to absolve themselves from past criminal acts. To praise and idolize those leaders that cut limbs, breasts; sold them into slavery and performed more dehumanizing and humiliating acts on the Oromo is no different from participating directly in those acts. To add insult to injury they want the present generation to say “bravo!” to what happened to their ancestors and appreciate how present generation of those murderers had become kindhearted to them. Yes, they now use efficient and effective instruments, yet they still torture, kill and humiliate the Oromo.

In the past they were able to keep the Oromo masses in darkness and imposed their will by threats and terror. Now it is information age. The same model of governance cannot continue. For them, to adjust to modernity will take time. The consequence of that will be far reaching. Nothing short of the realization of national self determination will satisfy the Oromo. That is what we call peoples right. Individual rights and civil liberties will be protected by the people to whom the individuals belong. It is not the colonizer who had never had an idea of democratic practices and the rule of law that should tell the Oromo how to maintain its home.

As a peace loving people the Oromo prefer to reach their goal by peaceful means. But because their adversary is aggressive they are being pushed to the corner. In the absence of cooperation towards common understanding by the other parties, they will be left with no options than fight back hard. The Oromo are ready to talk to any party that recognizes them as an entity by their own right. It also expects an apology from the present generation of the invaders for all the wrongs done to them by their predecessors. That will conclude the chapter on agony of the region and a new beginning as good neighbors will commence. If neighbors cooperate there is a greater world than Oromiyaa to win in this global world. Otherwise all that blood was not shade in vain. But an oath was taken to fulfill the kaayyoo.

If it cannot live as a nation it is being proposed that the Oromo live as individual galtuu of the Habashaa. With the very thought creating local tension could result in common destruction. Oromiyaa if free is sure to be a model for democracy in the world. The rule of law, human rights and civil liberties shall be observed more developed than during the Gadaa period. If that fails there will be no stop to Oromo struggle until victory. It could demand great sacrifice and take years, be as it may, there will be no more submission to the life of humiliation and abuse as a people.

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our forefathers!


Ibsaa GuutamaOctober 2007


Ibsaa Guutama is a member of the generation that drew the first Political program of the OLF.

Wednesday, October 03, 2007

Fowsia Abdulkadir denounces tyrant Zenawi’s genocidal practices at Ogaden

The Subcommittee on African and Global Health of the US House Committee on Foreign Affairs held, on Tuesday, October 2, 2007, a hearing focusing on Ethiopia and the State of Democracy: Effects on Human Rights and Humanitarian Conditions in the Ogaden and Somalia.

The Honorable Donald M. Payne (D-NJ) chaired the event that included speeches by six witnesses, namely Prof. Jendayi Frazer, Assistant Secretary, Bureau of African Affairs, U.S. Department of State, Esq. Saman Zia-Zarifi, Washington Advocate, Human Rights Watch, Ms. Fowsia Abdulkadir, Founding Member, Ogaden Human Rights Committee of Canada, Ms. Bertukan Mideksa, Vice Chair, Coalition for Unity and Democracy, Dr. Berhanu Nega, Former Political Prisoner, and J. Peter Pham, Director of the Nelson Institute for International & Public Affairs of the James Madison University.

In forthcoming articles, we will expand on the event, but here we publish integrally the speech given by Ms. Fowsia Abdulkadir, Chairperson of the Ogaden Human Rights Committee Canada, as it consists in a shocking testimony to the abhorrent crimes against the Mankind perpetrated by the tribal tyrant Meles Zenawi in the occupied Ogaden, the Somali province of Abyssinia (fallaciously re-baptized ‘Ethiopia’).

Today, in Ogaden, are at stake the world’s credibility to react against abhorrent crimes perpetrated by the cruel tribal armies of the world’s most tyrannical and most dangerous country; Fowsia Abdulkadir’s testimony helps every righteous and humanist person realize that the world cannot tolerate the continuation of the existence of the Cemetery of Peoples – ‘Ethiopia’.

Testimony on Ogaden by Fowsia Abdulkadir Chairman Payne, ranking member Smith and the distinguished members of this committee,

– Thank you for holding this very important hearing that puts a spotlight on Ethiopia and the documented human rights abuses in the Ogaden and elsewhere in Ethiopia. Mr. Chairman I am honored to be given the opportunity to come and speak today on a subject that I hold dear, the plight of the people of Ogaden, also known as the Somali region in Ethiopia.

Mr. Chairman, at this time I would like to ask that my full testimony be submitted into the record, consisting of the paper I am reading and the 2007 annual report of Ogaden Human Rights Committee, released on August 8th, 2007.

I represent a human rights advocacy organization. The Ogaden Human Rights Committee, (OHRC) is an independent, voluntary, non-profit community-based human rights advocacy organization. OHRC was founded on June 13th, 1995, in Godey, Ogaden, to monitor and promote the observance of internationally accepted human rights standards in the Ogaden. The OHRC researches, documents and reports human rights violations in the Ogaden.

The Ogaden Human Rights Committee has branches across the globe. As a volunteer and an independent researcher, I chair the Board of Directors of OHRC Canada.

Background

The Ogaden also known as the Somali Region of Ethiopia is located in the south-eastern part of Ethiopia; bordering the Afar region and the Republic of Djibouti in the North, the Oromia region in the south and west; and Somalia in the east, it is 250,000 SQK area.

The Ogaden is a place many of us hold dear. Partly because it is a place where Somalis have been historically marginalized by successive Ethiopian regimes; and it is laced with history of refugees and internally displaced persons; but most importantly it is a place dear to our hearts because it’s our homeland. My parents fled from the Ogaden in the early 50s, and became refugees in Somalia, where I was born. My mother died in 1988 in Mogadishu not fulfilling her life long dream of going back home to Werdher, Ogaden in her lifetime.

Like my mother, too many Ogadenis have died in exile as refugees, and in their memory I would like to share with you a quote from David Turton’s article titled “the Meaning of place in a World of Movement: lessons from long-term Field Research in Southern Ethiopia.

He states: “...to understand how a sense of place becomes bound up with a person’s social and individual identity, we must treat place, not as stage for social activity but as a ‘product’ of it. Such an understanding of the link between people and place helps us to appreciate that displacement is not just about the loss of place but also about the struggle to make a place in the world, where meaningful action and shared understanding is possible” (Turton 2005: 258)[1]

The dislocation and displacement of the people of Ogaden

Today, because of state sponsored violence, and a century long protracted ethnic-based conflict, the people of Ogaden are internally displaced and are forced to flee from their homes. It is important to note, unfortunately, this has happened too many times. Just like what is happening right now, massive displacement of civilian population, there were a number of crisis in this region, which resulted in massive displacement of people and mass exodus from the Ogaden. I have compiled in my research several such historical dates when the people of this region where internally and externally displaced over the years; here are two examples:

• The 1977 Somali – Ethiopian war reeked havoc in this region.

After this war, there was a mass exodus from this region into neighboring countries in the Horn of Africa. And there were thousands of people who ended up in refugee camps in Somalia. For instance, there were no less than ten refugee camps in Northern Somalia, and five refugee camps in Central Somalia.

• In 1991 when the Somali state totally collapsed, and the Somali civil war erupted, these refugees were once again forced to repatriate into the Ogaden[2].

Through all these upheavals, women from this region were giving birth to children and raising them under such uncertainties, enduring the challenges that come with life as refugees. Although I was not born there, I grew up with the stories of these refugees who like my mother, their dreams of one day returning to their homeland overwhelmed the imagination.

The current state of Ethiopia under the current regime

Currently the present regime has engaged in what can be described as a war on the civilian population and as the case is always women and children are bearing the brunt of the pain. As you know Mr. Chairman, when the current regime came into power it promised a new beginning for all the people of Ethiopia including the people of Ogaden. A new constitution was written, chapter three of which enshrines the fundamental human rights principle. The new Ethiopian constitution is notably comprehensive and its human rights provisions are clearly stated. But so far, they remain only on paper[3].

Unfortunately, and to the disappointment of Ethiopian citizens and the international community the current regime failed to respect human rights it vowed to protect. Local and international human rights organization (such as Ogaden Human Rights Committee, Oromo Support Group and Sidama Concern, as well as Amnesty International and Human Right Watch) widely report on the violations of basic constitutional rights.

In the Ogaden recently, American journalists were harassed and jailed for some days. It is important to note that, according to the Washington Post (April 13, 1998), during the three-year period, from 1995 to1998, this current Ethiopian regime has arrested and detained more journalists than any other government on the continent of Africa[4]. The people of the Somali region and many other regions of Ethiopia have witnessed and suffered under this violent and aggressive state machinery.
Human rights abuses by Ethiopian armed forces in the Ogaden

Under successive regimes, the entire Ethiopian population suffered, my testimony today focuses on the Ogaden, The people of Ogaden have been subjected to harassment, unlawful detentions, rape and torture.

“Human rights violations reports are body counts, torture practices, an endless list of horrors; the violations seem beyond comprehension, mad men acting without reason. And the reports seem to be written by someone with stomach of a physician and the mind of a statistician” (David Matas, 1994:3)[5].


David Mata argues that human rights violations do not occur in an ideological vacuum, to the contrary, in many instances these acts are manifestations of an ideology[6].

Mr. Chairman, in researching human rights violations in the Ogaden, we have documented the rape of innocent young girls, the hijacking of privately owned vehicles, publicly shooting innocent people to instill fear in the communities, looting people’s properties and general dehumanizing acts by the Ethiopian military. Human rights violations are defined as “torture, disappearances, killings, detentions and unfair trails”’ these acts occur continuously in the Ogaden in a blatant manner. This regime deals with the people of Ogaden with impunity in some instance going so far as to leave the murdered innocent civilians out in the public square. The local community is then instructed that no one can burry the dead, and so carcass is left to rot in full public view.

There are countless instances where it seems, that rape is being used as a weapon. In 2003, the Ethiopian troops’ commander, in Qabridaharre, told a gathering in the township, “Any women suspected of harboring or being a relative of an ONLF member would be raped and then killed” (OHRC Report, 2007:29.

Women from the Ogaden (the Somali region) have recounted horror stories of rape:

• Rape in detention centers.
• Rape in their homes while their children watch.
• They have been raped in their villages and were put under house arrest to prevent them from sharing their stories.

According to the OHRC 2007 report, on March 27th, 2007, Fathi Moalim Khalif, who is a former rape victim, was detained with other four civilians, in Dhagahabur. Prior to this arrest, members of the Ethiopian armed forces have gang raped her in January 2007. Fathi is pregnant as a result of that rape. Speaking to OHRC’s researchers her younger brother said: “They think they can hide their heinous crime by putting her behind bars. Everyone knows what happened to her. No jail or detention camp can cover their crime. We will never forget what they have done to her”. (OHRC, 2007:29)
Mr. Chairman, and distinguished committee members, you might be aware, almost the entire Ogaden population is Muslim; and as such they raise their daughters in a very traditional environments. It is with tremendous sadness that I report to you these women are not only living with the socio-cultural stigma that comes with rape in such traditional communities; but they are also contracting HIV/AIDS and other STDs at an alarming rate. This is one of the rare communities that HIV/AIDS has not been detected until recently.

In addition to these women getting STDs, they oftentimes get pregnant and bear children because of these rapes. It is important to imagine the magnitude of the suffering these women endure.
Since the current Ethiopian government came to power, a large number of women have been detained, tortured, raped, and some have disappeared or been killed. Women are the most vulnerable groups to suffer abuse and violence in the Ogaden, simply because they are the relatives of, or suspected sympathizers with the Ogaden National Liberation Front (ONLF).

It is important to note that the above mention actions are in direct violation of the international convention on the protection of women.

Article 1 of the Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVW) states that: “for the purposes of this Declaration, the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.

Similarities to the Darfur situation

Mr. Chairman, the Somali region in Ethiopia is heavily militarized zone, and it has not known a stable and peaceful period. It is a military outpost and the people of this region have suffered immensely. In the spirit of time, I would encourage the distinguished members of this committee to please consult the Ogaden Human Rights Committee report of 2007; more reports can be found in www.ogadenrights.org
Mr. Chairman, It is no secret that Somalis in Ethiopia have been historically marginalized by successive Ethiopian regimes. I would argue they have been particularly persecuted by this current regime.

Mr. Chairman, many have compared what is happening in Ogaden to Darfur, We all know what has happened in Darfur amounted to genocide. I would submit to you that, the actions of the Zenawi regime placed upon the Ogaden, could be defined as genocide. And to that end, it is morally imperative that action be taken to mend broken lives.

Furthermore, my presentation would be incomplete if I did not mention the one big difference between Ogaden and Darfur. And that is, the government is doing the very acts of terrorizing the communities.
The currently accepted definition of genocide is the one contained in the 1984 United Nations Convention on Genocide:

“In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national ethnical, or religious groups, as such: 1) Killing members of the group; 2) Causing serious bodily harm to members of the group; 3) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; 4) Imposing measures intended to prevent birth within the group; 5) Forcibly transferring children of the group to another group”.

Actions by the Ethiopian military such as these listed below are to genocide.

• On July 22nd, 2007, in Qoriile, Ethiopian armed forces came in with a list of names, and then arrested a number of civilians. They transferred them to their barracks, where they were subjected to extensive torture. On July 24th, 2007, the Ethiopian armed forces killed the detainees in their custody, in Babaase. Most of the victims were hanged from acacia trees and then shot to ascertain their death. Ridwan Hassan Rage survived, and told about this massacre.

• Mr. Chairman, in November 20th, 2005, Ethiopian forces razed to the ground the village of Fooljeex, which is located 44 Km east of Qabridaharre. Before torching the residences, they looted personal properties and burned all the things they could not carry with them including the village’s barns, which contained more than 6000 Quintals of sorghum and maize. Pastoral development and Relief Association’s educational project in the area has also been damaged. (OHRC report 2007:18)

• Earlier in 2005, Ethiopian armed forces committed mass killings in Qabridaharre, Farmadow, Shilaabo, Madax-Maroodi, Karin-Bilicle and Gurdumi. (OHRC report 2007:18)
Mr. Chairman, I would submit to you that these acts fit very well within Article I and II of the current UN definition of genocide.

Mr. Chairman, it was clearly stated in the US State Department’s Human Rights report on Ethiopia that there is the existence of:

Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
Disappearance
Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
Arbitrary Arrest or Detention
Police detained journalists during the year
Arbitrary Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence
Denial of Fair Public Trial

Mr. Chairman, the current regime has recently released some prisoner, however in the Ogaden the jails in major cities, such as Jigjiga, Dhagahbur, Qabridahare, Godey and Fiiq, are full of victims of unlawful arrests. And the resulting overcrowding in these un-kept below human standard prisons is further causing a health risk.

Mr. Chairman, the Ogden community as a whole is experiencing the brutality of the Addis regime. Collective punishment is the order of the day in the Ogaden. The communities of Dhagahbur; Qabridahare, Godey and Fiiq have been subjected to:

• Severe physical and emotional torture, constant danger of rape that looms over all women to include girls as young as early teens

• Random indiscriminate open air shooting, and killing.

• Open-ended intimidation of Community and Business leaders

• The current military blockage, as documented in the UN report, of villages, towns and cities is making Manmade disaster exponentially worse

Ethiopia and the State of Democracy

Mr. Chairman, on August 3, 2007 - Senator Leahy made a passionate statement on the floor of the US Senate. After sighting election fraud, illegal imprisoning of civilians, documented Human rights abuses, the government’s role of inciting violence, he finished in part

“It is no excuse that the Ethiopian military has impeded access to the Ogaden, as it has done. In fact, this should give rise to a sense of urgency. If we cannot properly investigate these reports, and if the Leahy Law, which prohibits U.S. assistance to units of foreign security forces that violate human rights is not being applied because the U.S. Embassy cannot determine the facts, then we should not be supporting these forces.”

Ladies and Gentlemen, there isn’t anything complex about what the people of Ogaden want.
The people of Ogaden want what is due to them under the current Ethiopian constitution. The Ethiopian constitution explicitly states that human rights, civil and political rights, economic and cultural rights and the essential tenants of living with basic human dignity must be honored.

Mr. Chairman, the current regime failed miserably to adhere to its own constitution. And when questioned about its actions, this regime gets into defensive obfuscations to conceal the unpleasant realities on the ground. To that end, we are encouraged by the recent UN fact-finding mission into Ogaden. We look forward to the day when the Ogaden is open to international aid agencies and can begin to repair and rebuild where the current regime has destroyed and depleted.

Mr. Chairman the people of Ogaden are hopeful of the day they can participate in fair and democratic elections, enjoy freedom of the press, and access to development and investments from the outside world.

Mr. Chairman, being minority is not a reason to be killed and tortured, being Somali is not a reason to be raped and beaten; and certainly being a Muslim is not a crime punishable with indignity.

Mr. Chairman, Ethiopia is one of the poorest countries in the world, the Somali region, even by Ethiopian standards, is the poorest and least developed region of the country. As it is stated in the UN report that came out last week, the people of Ogaden urgently need the basics to live decently.
While we, the Ogaden community, in the Diaspora, applaud this very important hearing, we want you to know that this is only the beginning. We are going to hold you accountable as well. You have now taken on the task of researching what is happening on the ground, therefore, you have no choice but to take action.

Ladies and Gentlemen, I applaud you for your leadership but I implore you to live up to the standards of Human Dignity that your constituents here at home live by.

The Ethiopian regime needs to be challenged by the United States to demand that the International Committee of the Red Cross (ICRC), Doctors without Borders and other aid groups be allowed to help the people and Ogaden. And that their efforts and access to this region be unrestricted.
Concluding remarks.

Mr. Chairman, having highlighted the difficulties the people of Ogaden are dealing with, I would like to point out that it is not only the Somali region that has suffered under the brutalities of the current regime of Ethiopia. The people of Oromia region, Gambella region, Amhara region and Sidama region have also been subjected to human rights abuses. We need to ask ourselves; where do we go from here?

Mr. Chairman, Ethiopia and the Ethiopian masses need the international community and particularly the United States to intervene, and put pressure on the current regime to allow substantive democratic processes to be put in place.

Setting the context for democracy and the process of democratization in Ethiopia is very important. Furthermore, Mr. Chairman, it is important to underline the facts about democracy as a universal principle of governance, it is a moral imperative, a social process, and particular kind of political system, which can apply to all societies including Ethiopia[7]. I would submit to you that internal weak leadership and narrow-minded dictatorship have derailed democratic process in Ethiopia.

Mr. Chairman, Ethiopia is a country with great ethnic, linguistic diversity as well as religious diversity. Ethiopians need to be very careful not fall into the trap of narrowly defined nation-building ideologies; which many African countries pursued at the dawn of independence to their determent. These ideologies are summarized in Womb’s formula, as cited by Shivji, “One people, one nation, one political party and one supreme leader” (Shivji, 2000:30)[8].

Mr. Chairman, the United States and the international community can facilitate a dialogue among the different Ethnic groups in Ethiopian; a dialogue I hope would lead to conflict resolution processes and substantive gender equity; and help the Ethiopian masses to heal after the abuses of successive regimes

I thank you for giving me this opportunity to speak regarding this life and death issue and I thank you on behalf of the many whose lives you your action will touch. I look forward to your questions and I hope I can shed additional light on this issue.

|