Monday, February 19, 2007

"Who killed them?"

The clear answer: G.Roobaatiin

Who killed them?

The Oromo students with the bright future
Who killed them on the street without care?
Why the Oromo mothers crying at most?
Who killed our children for what quest?
Why the Oromo elder suffer from torch?
Who is committed to these inhuman at stretch?
The clear answer without doubt and exaggerate,
Meles and Co are the Murder, ruthless despot!!!

Why they killed them?

Are Oromo students committed to any action?
No! They were only laud at a peaceful expression.
Is there evidence for their unjust or law violation?
No! There were no judicial treat or investigation.
Have they maltreats the right of other nation?
No! They protest only against system repression.
Have they acted beyond their own right option?
No! Their right were guaranteed in.
Why they were killed? Is there any apt explanation?

No! There is no reason or an apt justification;
Except, a ruthless Meles and Co criminal action!

Oromo,

We were born as a human being.
We had no choice; there were no among;
Without knowing why from the beginning
As mysterious as it were all accepting
We evolved though and becoming
"We" are the set of "I" from cell to tissue
Nourishing with blood is the main issue
Tied together with of common language use
Breathing cultural identity of a common cause
Suffering from suppression, agony and misuse
Even so, ever in struggle to defend justice
Thus, we are proud of all our heroes
Who die and shows us the genuine course
A genuine course of our straggle for liberty
There is no other option than an action in unity
Against a regime that kills and accuse the others
Against a autocrat that abuses law and obscures
Against tyrant that execute the future of our nation
There is no other option than a united action!

We saw who kill our children at every corner
Day and night the heavy armed evil-saunter
"Agazii" the security force of human hunter
Oromo be united to stop the ruthless Murderer


Q: Who kill the Oromo children?

A: Meles and Co!!!!!!!!

G. Roobaatiin

2 Comments:

At 6:48 AM, Anonymous Anonymous said...

Who killed them?

The Oromo students with the bright future
Who killed them on the street without care
Why the Oromo mothers crying at most?
Who killed our children for what quest?
Why the Oromo elder suffer from torch?
Who is committed to these inhuman at stretch?
The clear answer without doubt and exaggerate
Meles and Co are the Murder, ruthless despot

Why they killed them?
Are Oromo students committed to any action
No! They were only laud at a peaceful expression
Is there evidence for their unjust or law violation
No! There were no judicial treat or investigation
Have they maltreats the right of other nation
No! They protest only against system repression
Have they acted beyond their own right option
No! Their right were guaranteed in constitution
Why they were killed? Is there any apt explanation?
No! There is no reason or an apt justification
Except, a ruthless Meles and Co criminal action!

Oromo,
We were born as a human being
We had no choice; there were no among
Without knowing why from the beginning
As mysterious as it were all accepting
We evolved though and becoming
“We” are the set of “I” from cell to tissue
Nourishing with blood is the main issue
Tied together with of common language use
Breathing cultural identity of a common cause
Suffering from suppression, agony and misuse
Even so, ever in struggle to defend justice
Thus, we are proud of all our heroes
Who die and shows us the genuine course
A genuine course of our straggle for liberty
There is no other option than an action in unity
Against a regime that kills and accuse the others
Against a autocrat that abuses law and obscures
Against tyrant that execute the future of our nation
There is no other option than a united action!

We saw who kill our children at every corner
Day and night the heavy armed evil-saunter
“Agazii”- the security force of human hunter
Oromo be united to stop the ruthless Murderer

Q: Who kill the Oromo children?

A: Meles and Co!!!!!!!!

G. Roobaa

 
At 5:59 AM, Anonymous Anonymous said...

Haaqaa fi Dirqama dhaloota

Haaqa dhala namaa uumaman kan kenne
Jiiruu fi jiireenyi hangafoota yoo yaadne
Dirqama dhala namaa seera namni hin tumne
Bilisa eenyummaa mirga dhaloota hin jenne
Sirni kabajuu qaba dhugaa yoomu hin duune
Dirqama namummaa haaqa yoon kabajnee
Sirnatu fafa qaba dhaloota kan hin hedne
Kaanf kichuu cira sirni egree hin qabne
Qabsoon bilisumma ibbida tasa hin dhaamne
Otoo dhugaa qabnu– maaf birmana dhabnee?

Lubbuun yoo jiiraatan yaadu waan dirqama
Haaqa jiruu-jireenya waan dhalootaf dhimaa
Seenaa diroon fufu bilisa seera uumaamaa
Mirga uumaa cabsee kan ajjeesu dhala nama
Farra saba yakku sirni kiyyoo gabrummaa
Dhokaate hin hafu dhugaan fininsu galma

“Gafa dalatan du’an” – dhaaddano ijoollee ayyaa
“Gamachuu fi Gadda” – seenaaf obsu hiriiyaa
“Seenaaf obsun gorsa” – abdii halkan fi guyyaa
“Tafkii waasasa baatu” – jecha birmana qomoo
“Iyyaa - iyya dabarsaa” - hoga gootoota Oromoo.

Gootoota Oromoo kichuu xobbeewan kufan
Haaqa ilma namaaf warra waareegaman
Dirqama dhaalootaaf warra dukaana ibsan
Qabsoo Bilisummaa warra dhiigaan fininsan
Waan haaqaa fi dirqama seenaaf mirkaneessan
“Iyyaa-iyya dabarsaa”- haa hoodatu diroon!

Seenaan bilisummaa haaqaa fi dirqama diroo
Jaatanii dhuma hinqabne kan baallalefatu roorroo
Roorroon sirna gabrummaa dhukkuba xannachaa
Haaqaatu dirqama uuma qabsootu qoorichaa
“Iyyaa-Iyya dabarsaa” – dhiroo humna iitiichaa
Tokkummaa muree koobu – dhulaa iitoo xannachaa!

Sirna aadaa gabrummaa kan muxatu akka bofaa
Angoon taliga isaate summi hujummoon bifaa
Kichuu Oromoo iddee dhiiga saba xuuxee tufa
Hirmii bafachuuf miti afaan gube akka saafaa
Dhigaa ijoollee Oromoo boree hin hafne gumaa
“Iyyaa- Iyya dabarsaa” – dirqama seenaaf dhimaa
Qabsoo hadhoftun kufa sirni aadaa gabrummaa!

Haaqa saba dhiitee sirna qixxummaa cabse
Eenyummaaf nu ajjesee dhiiga nu boosise
Aadaa dilbii jigse hiiyuummaa nu badhase
Madda Oromummaa haa du’uf dhukamsee
Odaa Oromoo ciree haa goguuf buqqisee
Hawwiin guutuuf dide heddu isa rakkise

Seera uumaama hedu haaqaa fi dirqama
Bililsa saba Oromoon dhuunfana walqixxumma
Dhigus kan hin badne hiddi sooru eenyummaa
Aadaan eenyumma hedu farra miti hiiyuumma
Madda dhugaa hin duune qorxiin Oromummaa
Odaan yoomu hin gogne kan utubu tokkummaa
Dhiiga ijoollee Oromoo boore dhaalootaf dhima.

Haaqaa fi dirqama dhalootaa kan gabbisu
Haaqa Bilisummaa seenaaf nuu dhaadhesu
Gootota ajjeesaman biyyoo itti haa salphisu
Lammii warra gaddan Waaqni haa jabeesu
Gootni kudhan kufan kumaatama hiriirsuu
Faacha saanii haa kaafnu guca egeree fininsu
Dirqama qabsoo bilisa dhaloota-diroon tumsu
Iyyi-hoga-Baaqee mirga nama hin badhaasu
Qomoo qalbeeffadhaa haawwii waan dhugoomsu
Tokkuummaatu humna diina ittin mancasu
Tokkuummaatu humna ittiin gumaa baasisu

G. Roobaa

 

Post a Comment

<< Home

|